30 mei 2017 | Nieuwste update fosfaatberichten SZH, zeldzame rassen

D.d. 30-5-2017 werd vanuit de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) een ‘update’ met betrekking tot de actualiteiten rond de fosfaatregelgeving en de positie van de zeldzame runderrassen ontvangen. Hieronder de volledige tekst:

Beste allen,

De laatste weken is er weer veel gebeurd. Daarom hier een overzicht van de belangrijkste zaken.

Fosfaatregelgeving 2018

Afgelopen week zijn we weer met een delegatie naar het ministerie van Economische Zaken geweest om verder te onderhandelen over de status van de zeldzame rassen in de fosfaatregelgeving rondom fosfaatrechten in 2018 en verder. In de Eerste Kamer is deze wetgeving onlangs aangenomen. Hieruit komt voort dat alle melkveehouders per 1 januari 2018 fosfaatrechten krijgen, ook met zeldzame rassen. Uitkomst van dit gesprek is dat Economische Zaken opties in een notitie uitwerkt voor de staatssecretaris om via een uitzonderingspositie een stimulering voor melkveehouders met een volledige veestapel van zeldzame rassen te krijgen. Binnen enkele weken krijgen we hier reactie op.

Voor zoogkoeienhouders en andere veehouders die niet melken was er ook goed nieuws. Deze zijn volledig uitgesloten van het fosfaatrechtenstelsel. Belangrijk hierbij is dat er op het bedrijf niet gemolken wordt en als het om kalveropfok gaat, dat deze dieren niet verkocht worden aan melkleverende bedrijven.

Verdere informatie naar buiten hierover gaan we rond 6 juni verspreiden om de media aandacht nog sterker te hebben rondom de petitie.

Brand(rode) brief/cat(tle)walk

SZH heeft de Tweede Kamer gevraagd of we een Brand (rode) brief / petitie aan mogen bieden aan de Tweede Kamer. Dit is akkoord bevonden en dit gaat op 6 juni aan het begin van de middag gebeuren. Deze brief  is een noodkreet aan de Tweede Kamer dat naast de runderen ook nog vele andere Nederlandse rassen met uitsterven worden bedreigd en dat actie nodig is. We gaan dit aanbieden met een selectie van dieren, waaronder 3 runderen incl Brandrood, in Den Haag. Hiermee willen we gelijk weer op grote schaal aandacht vragen voor de problematiek. De toestemming van de politie en burgemeester is verleend en we zijn dit nu druk verder aan het organiseren. Jullie zijn van harte uitgenodigd om 6 juni naar Den Haag te komen en met ons deze boodschap uit te dragen. Exacte tijd en locatie volgen.

Polderpanda.nl

De actie loopt nog steeds. Inmiddels is er ruim 18.000 euro gedoneerd. Onlangs hebben we een update aan alle donateurs gestuurd met een mooi filmpje erbij. Dit is hier allemaal na te lezen: http://polderpanda.nl/ .

Paraplubestand      

Om de zeldzame runderen te identificeren voor de uitzonderingsmaatregelen voor de zeldzame rassen moeten de runderen gevlagd zijn in het zogeheten paraplubestand. Meer informatie hierover staat hier: http://szh.nl/paraplubestand/.

Er hebben zich inmiddels zo’n 50 veehouders gemeld met in totaal ongeveer 2800 runderen. Om zoveel mogelijk veehouders te bereiken hebben we een brief opgesteld waarvan we jullie willen vragen om deze in jullie netwerk te verspreiden. Bijgevoegd zijn een brief om digitaal (dus per email of website) te gebruiken en een brief die geschikt is om per post te versturen. 

Voor de volgende heffingsronde van 30/06 hopen we al deze dieren gevlagd te hebben. Zuivel.nl, die de heffingen uitvoert is bezig om een systeem te installeren waarmee de vlaggen uit het I&R ingelezen kunnen worden. Bij de eerste heffingsronde was dit nog niet mogelijk. Ons advies is om bezwaar aan te tekenen tegen de eerste heffingsronde indien u van mening bent dat u recht heeft op ontheffing van de jongvee GVE’s i.v.m. de regeling voor zeldzame rundvee rassen.

Raszuiverheidsbepaling via DNA analyse

Een groot deel van de in Nederland aanwezige raszuivere koeien van zeldzame runderrassen staan ingeschreven in één van de (vier) erkende stamboeken. Er zijn echter ook bedrijven met raszuivere dieren die nooit aan stamboekregistratie hebben gedaan (alleen I&R). Het is wenselijk om dergelijke bedrijven met een zeldzaam  ras ook te stimuleren om hun fokdieren in te schrijven in het/een stamboek. Dit heeft als voordeel dat de actieve fokpopulatie van zeldzame rassen groter wordt, en voor de betreffende veehouder heeft stamboekregistratie voordelen wanneer zeldzame rassen worden uitgezonderd van regelgeving (zoals fosfaatregelgeving en  ruiming bij dierziekten).

Uit eerder onderzoek blijkt dat met DNA (SNP) analyse is vast te stellen hoe groot de waarschijnlijkheid is of een individueel dier kan worden beschouwd als een raszuiver dier. Het SNP profiel van het betreffende dier moet dan worden vergeleken met een referentiepopulatie van raszuivere stamboekdieren. Bij een voldoende hoge waarschijnlijkheid kan een stamboek besluiten om het betreffende dier in te schrijven in het (hulp)stamboek.

Hierover is een artikel in Zeldzaam Huisdier gepubliceerd http://edepot.wur.nl/313805.

SZH gaat met het CGN en de stamboeken uitzoeken hoe dit ook in de praktijk uitgevoerd kan gaan worden. Inmiddels hebben een aantal Fries Roodbont Vee houders zich gemeld dat ze hieraan mee zouden willen doen. Het ministerie zal deze systematiek dan opnemen in het protocol van het paraplubestand. Waarschijnlijk gaat dit niet voor 30/06 lukken. Maar we doen ons best om ook deze runderen zo snel mogelijk op te nemen in het paraplubestand.

Tot slot

SZH zal zich komende weken inspannen om het paraplubestand te vullen. Het is dankzij de inzet van velen mogelijk gebleken om politiek en overheid te overtuigen van het belang van het behoud van onze koeienrassen. Daarvoor willen we jullie bedanken, maar de strijd gaat door ook voor de andere diersoorten. Daarom de petitie op 6 juni. We hopen op goede media aandacht.

Lees ook de brief: Brief paraplubestand veehouders digitaal SZH 30-5-2017

Ga naar het Geen categorieoverzicht