Over het Gilde

Aelbert_Cuyp 400 300

Aelbert Cuyp, Schaapherder op de weide, circa 1650

Het Gilde van traditionele herders is een Vereniging en Stichting voor gescheperde schaapkuddes met zeldzame landrassen. De titel zegt het al: we grijpen terug op het leerling-meester systeem waarbij we vakkennis en de inhoud van het oude cultuurhistorische ambacht weer centraal stellen. De Vereniging bestaat uit ervaren schaapherders en enkele aspirant–leden die professionele, grote kuddes beheren. De stichting is opgericht om de vereniging en diens leden te ondersteunen.

Het Gilde heeft brede steun uit de Tweede Kamer. Op 30 oktober 2014 heeft de Kamer de motie van Lutz Jacobi (PvdA) aangenomen waarin de regering wordt verzocht ons gilde van traditioneel werkende herders te steunen en middelen te zoeken voor een bijdrage in de kosten die deze traditionele herders maken om hun cultuurhistorische waarde in stand te houden in aanvulling op de bekostiging van het natuurbeheer.

De initiatiefnemers van het Gilde zijn onder leiding van (interim) voorzitter en Marcel van Silfhout (journalist) en Geert Boink (voorzitter Stichting Zeldzame Huisdieren –SZH) vanaf najaar 2014 bezig geweest om de organisatie zo op te tuigen dat tegemoet wordt gekomen aan de motie waarin de belangen van traditioneel werkende herders centraal staan. Het bestuurs- en organisatiemodel dat we hebben gekozen is een vereniging van schaapherders en een nevengeschikte koepelstichting die de vereniging gaat ondersteunen en tevens als collectieve en individuele belangenbehartiger van herders kan optreden. Voor alle duidelijkheid, dit is de formulering van de doelstelling die zowel vereniging als stichting uitdragen: ‘Het organiseren van een duurzame stabiele sector die op professionele en cultuurhistorisch verantwoorde wijze invulling geeft aan een ecologisch heide- c.q. natuurbeheer.’

Dit zijn onze hoofdpunten:

•   Kennisuitwisseling/overleg van herders en terrein beherende organisaties (Het Gilde wil eerlijke, transparante aanbestedingsprocedures of een ander beheermodel met meer duurzame termijncontracten. Samen met terreinbeheerders werken we aan onderzoek naar begrazingsmethoden met doelen en effecten over een langere tijdsperiode)

•   Fokkerijkennis, verbetering organisatie en regelgeving

•   Onderwijs, uitwisseling van vakkennis en educatie

•   Product- en dienstenontwikkeling waaronder het vermarkten van wol en cultuurvlees. (We onderhouden goede contacten met Slowfood, de Alliantie van Chefs en ZeldzaamLEKKER).

•   Het bij ongeval of ziekte van een herder kunnen ondersteunen middels tijdelijke vervanging (of andere passende vormen van hulp) vanuit het Gilde. We overwegen een broodfonds dan wel een nood- of steunfonds in het leven te roepen voor traditioneel werkende herders.

•   De Stichting, waarbij het bestuur twee afgevaardigde herders uit het Verenigingsbestuur heeft, zal zich voornamelijk focussen op belangenbehartiging richting overheid (ministeries, provinciaal overleg, etc) en andere relevante organisaties. Ook fondsen- en donateurswerving zijn taken van de stichting. Het Gilde heeft de steun van een bij de Stichting ondergebrachte Raad van Advies (zie Raad van Advies).

Ons Gilde onderscheidt zich van de bestaande organisaties door de focus op de cultuurhistorische waarden van traditioneel werkende herders met bijzondere Nederlandse schapenrassen (Drents–, Veluws–en Groot Heideschaap, Mergellandschaap en de Schonebeeker). Onze prioriteit betreft het behoud van levend erfgoed en agrobiodiversiteit; zaken die op dit moment door tal van omstandigheden moeilijk economisch rendabel zijn en dus niet zonder maatschappelijke steun, waardering en tijdelijke dan wel structurele financiering overeind kunnen blijven. Het Gilde ondersteunt – daar waar mogelijk – vernieuwende en ondernemende vormen van zelfstandig herderschap.

Behalve het Ministerie van Economische Zaken hebben ook Natuurmonumenten en de Stichting Zeldzame Huisdieren financiële steun verleend bij de start van het gilde. Op 30 december 2014 is de Vereniging Gilde van traditionele herders officieel opgericht bij notariële akte. Op 27 maart 2015 hield het Gilde de eerste Algemene Ledenvergadering. In dit Chinese Jaar van Het Schaap is wat ons betreft het moment is aangebroken om de politiek-bestuurlijke steun voor traditioneel werkende herders te verzilveren en een eind te maken aan de doorgeschoten concurrentie bij aanbestedingen. In het afgelopen decennium lag de nadruk bij veel aanbestedingen op de goedkoopste en niet op de beste prijs (kwaliteit). Juist de traditioneel werkende schaapkuddes met kennis en kunde van zowel natuurbeheer als cultuurhistorie zijn onder druk komen te staan. Sterker nog: vooral uiterst bekwame herders blijken het hoofd niet meer boven water te kunnen houden. Met zo’n 26 leden en al hun kennis en kunde van dit mooie vak hopen we het tij te kunnen keren.

Namens de initiatiefgroep van zowel de Stichting als de Vereniging van Traditionele Schaapherders: Marcel van Silfhout, Huug Hagoort, Wilfried Buitink, Aafke Achterhof, Chris Grinwis, Loek Hilgers, Jan van Dorp, Geert Boink, Catrinus Homan, Lammert Niesing en Aart van den Brandhof.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Stichting het Gilde van Traditionele Schaapherders staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op KvK 62810669.

Giften aan de stichting kunnen gedaan worden op IBAN NL89 SNSB 0908 4662 18 op naam van Gilde Traditionele Schaapherders.

ANBI: Stichting Gilde van Traditionele Schaapherders (RSIN 8549.66.377) heeft na oprichting de ANBI status aangevraagd. Deze is echter niet verleend, omdat  de stichting niet uitsluitend (minimaal 90%) het algemeen nut dient. In de doelstelling van de stichting staat namelijk naast de collectieve behartiging van belangen van professioneel werkende schaapherders ook de individuele belangenbehartiging van leden van het Gilde. Overigens betekent dit dat giften en schenkingen voor de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting kunnen worden ontvangen tot een jaarlijks maximum van € 2.122 per persoon of instelling per jaar.