Huishoudelijk reglement

Lotharingerclub

Statuten en Huishoudelijk reglement
Ingeschreven in het verenigingen register van de kamer van koophandel en fabrieken te Arnhem onder nummer 40125528.

STATUTEN

Naam:

Artikel 1:
De vereniging draagt de naam “LOTHARINGERCLUB”.

Zetel:

Artikel 2:
De vereniging is gevestigd te Renkum.
Zij is wekzaam in geheel Nederland en daarbuiten.
De vereniging is aangesloten bij de Kleindier Liefhebbers Nederland. ( KLN )

Doel:

Artikel 3:
1. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het fokken, verbeteren en in stand houden van de
konijnenrassen Grot Lotharinger, Klein Lotharinger.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het bevorderen van samenwerking tussen liefhebbers en de fokkers van Lotharinger konijnen.
b. het houden van bijeenkomsten en fokkersdagen en het publiceren van artikelen.
c. het geven van adviezen die op de fokkerij en het tentoonstellen van Groot-,Klein Lotharinger betrekking
hebben.
d. het verrichten van studie ter verbetering van de Lotharinger konijnen.
e. het stimuleren van het inzenden van Lotharinger konijnen op tentoonstellingen door middel van het uitloven
van prijzen.
f. het houden van clubshows welke bij landelijke tentoonstellingen kunnen worden ondergebracht.
g. andere wettelijke middelen, bevorderlijk aan het doel van de vereniging.

Duur:

Artikel 4:
De vereniging is opgericht vijftien januari negentienhonderd negen en dertig (15-1-1939) en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap:

Artikel 5:
1. De vereniging kent:
a. Ereleden ,   b  Gewone leden ,   c  Jeugdleden ,    d  Donateurs.
2. Gewone leden, jeugdleden en donateurs zijn zij die als zodanig zijn toegelaten door het bestuur
overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde.
3. Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, zij zijn echter vrijgesteld van het betalen van contributie.
4. Gewone leden en jeugdleden betalen een jaarlijkse contributie, donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage,
beide vast te stellen door de algemene vergadering. Bankrelatie: Gironummer NL66INGB0003149586, voor buitenlandse betalingen BIC nummer INGBNL2A.  t.n.v.Lotharingerclub,      Tiendweg West 17 A , 2941 EP Lekkerkerk.
5. Jeugdleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, uitgezonderd stemrecht op
vergaderingen.
6. Donateurs ontvangen een uitnodiging voor de jaarvergadering waar zij geen stemrecht hebben.
Verder ontvangen ze een uitnodiging voor alle door de vereniging te organiseren evenementen.
7. Het bestuur houdt een register bij waarin alle namen en adressen van de in artikel 5 genoemden zijn
opgenomen.
8. Waarin deze statuten gesproken wordt van lid of leden , worden zowel erleden, gewone als jeugdleden bedoeld tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt.

Artikel 6:
1. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodasnig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Jeugdleden zijn zij die ouder zijn dan zes jaar, en nog niet de leeftijd van zeventien jaar hebben bereikt. In het boekjaar dat het jeugdlid zeventien jaar wordt, mag hij nog als jeugdlid worden beschouwd.
3. Het lidmaatschap van gewone en jeugdleden vangt aan op de dag dat de de door het nieuwe lid verschuldigde contributie door de penningmeester is ontvangen.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk, niet overdraagbaar en kan niet door erfopvolging worden verkregen.
5. Ereleden zijn diegene, die op grond van hun verdiensten voor de konijnenfokkerij in het algemeen, of voor de vereniging in het bijzonder als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Zij kunnen slechts benoemd worden als twee/derde van de aanwezige, geldende stemmmen van de algemene vergadering daarmee instemt.

Artikel 7:
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid.
b. door opzegging van het lid .
c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar, mits schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.
Niettemin is onmiddelijke beeindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
b.  binnen  één maand nadat een besluit waarbij rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen.
c. binnnen een maand nadat aan een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand wanneer:
a. een lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt.
b. redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging wordt het betrokkenlid schriftelijk op de hoogte gesteld. Binnen één maand na ontvangst van deze mededeling kan het betrikken lid beroep instellen bij de algemene vergadering.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheke jaar verschuldigd.

Geldmiddelen:

Artikel 8.
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. contributies.
b. donaties.
c. erfstellingen, legaten, schenkingen en andere baten.
2. De hoogte van de contributie wordt vasgesteld door de algemene vergadering.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

Bestuur:

Artikel 9:
Het bestuur is belast met de leiding van de zaken de vereniging betreffende en met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering. Het draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen.
2. Het bestuur bestuur bestaat uit minimaal vijf personen, te weten: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen adjunct en commissaris.
3. Een bestuurslid mag binnen het bestuur meer dan één functie bekleden, met dien verstande dat het bestuur altijd is samengesteld uit een oneven aantal leden.
4. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.
5. Behoudens tussentijdse verkiezingen geschiedt de verkiezing van de bestuursleden in de algemen vergadering door middel van kandidaatstelling
6. De vorzitter wordt door de vergadering in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden binnen het bestuur in overleg verdeeld.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen  vanhet lidmaatschap.
b. door ontslag.
c. door aftreden.
8. Elk bestuurslid kan ten alle tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een tijdelijke schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door verloop van die termijn. Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een bestuurslid behoeft een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
9. De bestuurders zijn bevoegd ten alle tijde zelf af te treden, mits hiervan tevoren schriftelijk mededeling wordt gedaan.
10. Bestuursleden worden benoemd voor de periode van drie jaar. De bestuurdersleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Per jaar mag slechts één van de drie bestuursfuncties door aftreden vrijkomen: Voorzitter, secretaris of penningmeester.
11. Aftrredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, tenzij de betrokkenen te kennen geven niet meer herkiesbaar te zijn. Het bestuur stelt, indien nodig, nieuwe kandidaten voor.
Tegenkandidaten kunnen ingediend worden tot één week voor de verkiezing.
12. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
13. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
14. Hetzij het bestuur, hetzij het dagelijks bestuur, vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. De penningmeester is bevoegd namens de vereniging kkwitantie te verlenen.

Dagelijks bestuur:

Artikel 10:
1. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.
3. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.

Vergaderingen:

Artikel 11:
De algemene vergadering wordt gehouden in Nederland.

Artikel 12:
1. Tot de algemene vergaderingen hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur of de algehele vergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een endere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kanvoor ten hoogste voor twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van een uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken bij stemmen bij verkiezingen van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen,wordt een herstemming gehouden tussen die personen, die het grootste aantal stemmen verkregen, zonodig na tussen stemming.

Artikel 13:
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de algemeen adjunct. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding
2. Het dooor de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genome, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
3. van de ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de daaropvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris die vergadering ondertekend.

Artikel 14:
1. Het boekjaar loopt van één oktober tot en met 30 september. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binne zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn dor de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaaverslag uit iver de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt een overzicht van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering vor.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet een verklaring overlegd afkomstig van een accountantals bedoeld in artikel2:393 lid 1 van het burgerlijk wetboek, dan benoemt de  algemene vergadering, jaarlijks een commissie van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken tijdig voor de aanvang van de algemene vergadering, waarin deze stukkennzullen worden behandeld, toekomen aan de comissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht  aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar dasgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich na goedkeuring door de algemene vergasdering, op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 15:
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel,worden algemene vergaderingen bijeen geroepen door het bestuur zo dikwijls het dat wenselijk acht.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van éé/tiende gedeelte van de stemmmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binne veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping van een algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaats vond,kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal  stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als er stemgerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallie vergadering kan worden uitgebreacht engeen van hen, nog het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiede op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij één/tiende gedeelte der stemmen van deaanwezigen die stemgerechtigd zijn zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is overeenkomstig van toepassing op de besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Artikel 16:
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voogestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan op de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariele akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en2 van dit artikel is niet van toepassing indien door alle stemgerechtigden die het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen in de algemene vergadering hebben aangenomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van de statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister te Arnhem.
Ontbinding en vereffening

Artikel 17:
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2.  De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen van haar, dan wel aan de vereffenaar(s) doet/doen van de beeindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 16 vermeld register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is diegene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Huishoudelijke reglementen:

Artikel 18:
1. De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten of die van de Bond(en) waarbij de vereniging is aangesloten.
3. Op besluiten tot vasstelling en wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1,2,3 en 5 overeenkomstig van toepassing.
Deze statuten zijn laatstelijk vastgesteld bijbesluit van de algemene ledenvergadering van: vijf en twintig januari negetienhonderd zeven en negentig te Den Bosch.

Het Bestuur,
A.Meinema, (Voorzitter.)
A.J.M. Assinck, (Secretaris.)
K. van Herk,(Penningmeester.)
A.Tieleman, (Algemeen Adjunct).
A. van der Most, (Commissaris.)

Lotharingerclub

HUISHOUDELIJK REGELMENT

Artikel 1:
-De contributie dient voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar afgedragen zijn.
-Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.
-Gewone leden betalen een jaarlijkse contributie.
-Jeugdleden betalen de helft.
– Donateurs betalen minimaal dezelfde bijdrage als gewone leden.
-De contributie en donaties worden elk jaar op de algemene jaarvergadering vastgesteld.
-Leden welke gezamenlijk een combinatie aangaan, zijn elk voor zich de volledige jaarlijkse contributie verschuldigd.
-Leden die om één of andere reden bedanken als lid, kunnen eerst na een periode van drie jaar opnieuw als lid worden toegelaten, tenzij door hen de contributie van de tussenliggende jaren alsnog wordt betaald.

Artikel 2:
Wanbetalende leden kunnen door het bestuur van de ledenlijst worden afgevoerd.

Artikel 3:
Bestuurleden worden uit en door de algemene vergadering voor de tijd van drie jaar gekozen en zijn aan het einde van deze termijn terstond herkiesbaar.

Artikel 4:
Bij vacatures kan het bestuur kandidaten stellen. Deze voordracht kan door de leden topt één week voor de algemene vergadering worden aangevuld.

Artikel 5:
De voorzitter heeft de algemene leiding van de vergaderingen en zit de vergaderingen voor. De secretaris draagt zorg voor de notulen en verzorgt de correspondentie voor de vereniging. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging, die dor deugdelijk bescheiden gedekt moeten zijn. Op de algemene vergadering legt zij rekening en verantwoording af, terwijl voor deze vergadering de controle plaats vindt van de bescheiden, en verslag uitbrengen aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 6:
Stemmen over personen gebeurd schriftelijk, over zaken mondeling tenzij het bestuur of de algemene vergadering anders beslist. Onder meerderheid van stemmen wordt verstaan de helft plus één van de aanwezige leden.Artikel 7:
Bestuursleden kunnen hun redelijke onkosten in het belang der vereniging gemaakt, uit de verenigingskas vergoed krijgen.

Artikel 8:
Jaarlijks worden er twee clubshows gehouden, waarbij de eerste wordt ondergebracht bij de N.K.B.  Bondstentoonstelling. De tweede Clubshow wordt in een ander deel van het land bij een landelijke tentoonstelling ondergebracht. Deze worden twee jaar van tevoren op de algemene vergadering vastgesteld.De Fokkersdag wordt op een centrale plaats in Nederland gehouden.

Artikel 9:
De algemene jaarvergadering wordt gehouden daar waar de eerste clubshow wordt ondergebracht.

Artikel 10:
Clubkeurmeesters worden door de algemene ledenvergadering benoemd.
Op voordracht van het bestuur, of worden door de algemene vergadering voorgesteld.

Artikel 11:
Het bestuur beslist voorts in alle gevallen waarin de statuten en reglementen niet voorzien.
Deze huishoudelijke reglementen zijn laatstelijk vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergasdering van:
Vijf en twintig januari negentienhonderd zeven en negentig te Den Bosch.

Het Bestuur,
A. Meinema, (Voorzitter.)
A.J.M. Assinck, (Secretaris.)
K. van.Herk,(Penningmeester.)
A. Tieleman, (Algemeen Adjunct).
A. van der Most, (Commissaris.)